top of page

Dcs iCare
תקנון הארכת אחריות יצרן ותמיכה

חברת די.סי.אס מחשבים ותקשורת בע"מ  (להלן: "החברה") מתכבדת בזה להציע לך אפשרות רכישה של חבילת הארכת אחריות שמטרתה לספק לך שנתיים אחריות נוספות מעבר לאחריות היצרן. דבר שיבטיח לך רצף עבודה, ביטחון והנאה מהמכשיר שרכשת.


חבילת השירות (להלן: "חבילת השירות") מיועדת למי שברשותו המוצר הבא :
Mac Mini

Mac Studio
iMac
MacBook Air
MacBook Pro
iPad / iPad Pro
(להלן:"המוצר").

 

מהות התקנון :
תקנון זה מגדיר את השירותים הכלולים בחבילת השירות ואת התנאים לרכישתה.
ברכישת חבילת השירות מסכים הלקוח לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים כאחד.

משך תקופת "חבילת השירות" :
חבילת השירות הינה לתקופה של 24 חודשים ומתחילה מתום שנת אחריות היצרן הראשונה, כמצוין בחשבונית הרכישה או לחילופין במערכות היצרן ( Apple ) במידה ואין חשבונית רכישה למוצר.

 

תנאים להצטרפות לחבילת השירות :

 1. במקרים בהם הלקוח רכש חבילת שירות במעמד רכישת המוצר, ההצטרפות לחבילת השירות תחול מתאריך הרכישה המופיע בחשבונית הרכישה ואינה מחייבת בדיקת תקינות המוצר.

 2. במקרים בהם הלקוח מעוניין לרכוש חבילת שירות שלא במעמד רכישת המוצר, רכישת חבילת השירות תעשה רק לאחר בדיקת תקינות המוצר במעבדות החברה ובתנאי שלא חלפו 90 ימים מיום הרכישה ובכפוף לתקינותו המלאה ולאישור החברה.

 3. רכישת התוכנית תתאפשר בסניפי החברה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים השונים אותם תפרסם החברה מעת לעת.

 4. במקרים בהם חבילת השירות לא נרכשה על ידי הלקוח באופן ישיר בסניפי החברה, אלא באמצעות נקודות מכירה של המשווקים השונים באחריות הלקוח לוודא כי חבילת השירות שרכש נרשמה בחברה עם פרטיו ופרטי המוצר שבעבורו נרכשה חבילת השירות, ובכפוף לאישור החברה כי אכן נרכשה ונרשמה חבילת השירות במערכות החברה.

חבילת השירות כוללת :
חבילת השירות כוללת כיסוי תקלות חומרה בלבד ( ללא כיסוי נזקים או תקלות תוכנה ).
נזק במוצר יחשב  כל פגיעה,מכה / שבר ו/או נזק נוזלים  , שאינו נזק טוטאלי הגורם להשבתת המכשיר. 

 

אחריות ומחויבויות הלקוח :
לשם קבלת השירות במסגרת חבילת השירות על הלקוח למלא אחר ההוראות הבאות :

 1. לספק לחברה את פרטיו האישים ( בעל הזכויות הבלעדי של חבילת השירות ).

 2. לספק לחברה את פרטי המוצר, סוג המוצר, דגם ומספרו הסידורי.

 3. העתק חשבונית רכישה של חבילת השירות ( במידה ונקנה דרך משווק ולא ישירות ).

 4. למלא אחר הנחיות/הוראות תקנון זה ואו כל הוראה אחרת שתינתן על ידי החברה במסגרת קבלת שירותים הכלולים בחבילת השירות.

 5. בטרם מסירת המוצר לתיקון, הלקוח מתחייב לגבות את המידע והתוכנות שבמכשיר. לחברה לא תהייה כל אחריות במקרה של אובדן מידע, נתונים, תוכנות, נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי. 

 6. בהתאם לצורך ולפי העניין ובכפוף לדרישת הצוות הטכני יבצע הלקוח עדכון לגרסה האחרונה המשווקת על יד היצרן Apple או התקנת מערכת הפעלה מחדש .

השתתפות עצמית :

 1. טיפול שהינו במסגרת חבילת השירות אינו כולל תשלום השתתפות עצמית למעט משלוחים ( במקרה של

 2. נזק ).

 3. באם יקבע על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה ו\או מי שהוסמך מטעמה כי מדובר בנזק ו\או תקלה אשר אינה כלולה בכיסוי חבילת השירות, יקבל הלקוח הצעת מחיר בעבור תיקון הנזק / החלפת המוצר אשר תכלול את עלות החלקים ,העבודה והמשלוחים הכרוכים במתן השירות. 

כללי :

 1. חבילת השירות מסופקת אך ורק למוצר שבעבורו נרכשה חבילת השירות, חבילת השירות שנרכשה אינה ניתנת להעברה למוצר אחר מכל סיבה שהיא. 

 2. במקרה של שינוי בעלים הנובעים ממכירת המכשיר ואו העברתו לבעלים אחרים, על הלקוח להגיש בקשה לשינוי בעלים ורישום מתאים במערכות החברה, במקרים בהם לא נעשתה העברת בעלות כנדרש לא ניתן יהיה לקבל שירות במסגרת חבילת השירות.

 3. בדיקות המוצר ושירות התיקונים יבוצעו במעבדות החברה ועל ידי טכנאים מוסמכים מטעמה בלבד ו/או על ידי גורם חיצוני אחר שיוסמך על ידי החברה ושתבחר החברה לספק לה שירות תיקונים.

 4. החברה מצידה תעשה כל מה שביכולתה על מנת לספק ללקוח את המוצר לאחר תיקון מהר ככל שניתן ובהקדם, משך וזמן התיקון במוצר מותנה בזמינות המוצר\חלקי חילוף, זמני שינוע ,  אישור הצעת מחיר ע"י הלקוח וכו'.

הגבלות חבילת השירות :
חבילת השירות אינה מכסה את המקרים הבאים :

 

 1. השירות במסגרת חבילת השירות יינתן במעבדות החברה בלבד, חבילת השירות אינה כוללת שירותים באתר הלקוח ו/או בכל מקום אחר.

 2. מקרים בהם מספרו הסידורי של המוצר שונה, הוסר ו/או הושחת ו/או לא קריא לא יהיה זכאי המוצר לשירות כלל במסגרת התוכנית.

 3. תיקוני תוכנה, גיבוי או שמירה של תוכנות ומידע מכל סוג שהוא המותקנים ו/או השמורים במוצר, תחזוקה ואו טיפול מונע.

 4. כל נזק שהוא ו\או מכה ,פגיעה , שבר נזק נוזלים ו/או נזק טוטלי של המוצר, אובדן, גניבה.

 5. חלקים מתכלים כגון סוללות ועוד.

 6. אספקת מוצר חלופי בתקופת הטיפול במוצר.

 7. עיקום\כיפוף\עיוות בגוף המכשיר, אשר נגרם מכל סיבה שהיא, הכיסוי אינו מכסה נזקים שהיצרן אינו מכיר בהם כפגמים במוצר. 

הגבלת אחריות :

 1. החברה ממליצה ללקוח לגבות את המידע לפני מסירת המוצר לתיקון או שליחתו, ולמחוק את המידע הקיים במוצר.

 2. למען הסר ספק יובהר כי החברה עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי ו/או אחר בגין כל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, רווחים ועסקאות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות שחזור של מידע ותוכנה או אי שמירת סודיות של המידע השמור במוצר, ואשר יגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם מתן השרות למוצר במסגרת חבילת שירות זו.

 3. החברה אינה מתחייבת כי תוכל לשמור על המידע הקיים במוצר במהלך התיקון או ההחלפה, כמו כן החברה אינה מתחייבת לשמור על סודיות המידע הקיים במכשיר בזמן ביצוע התיקון ו/או החלפת החלקים במוצר. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

 4. החברה אינה אחראית בגין כל עיכוב בביצוע או בקיום אילו מהתחייבויותיה במסגרת חבילת שירות זו שנגרמו בשל אירועים אשר אינם בשליטתה הסבירה של החברה.

הוראות כלליות :

 1. בכל פניה טלפונית למוקד השירות והתמיכה בחברה, וכחלק משיפור השירות הניתן ללקוחות החברה חלק מהשיחות מוקלטות.

 2. הלקוח יודע ומסכים כי פרטיו האישים והמידע האישי שמסר במסגרת רכישת חבילת השירות ו/או תוך מתן שירות, נשמרים ומוחזקים במערכות ובמאגרי המידע של החברה.

 3. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע זה לצורך מתן השירות לרבות העברתו,לצד שלישי או אחר  מטעמה לצורך מתן השירות במסגרת חבילת השירות, לרבות חברת אפל בארץ ובחו"ל.

 4. הלקוח יודע ומסכים כי פרטיו שמורים במערכות ובמאגרי החברה וכי החברה תהיה רשאית לעשות בו שימוש לדיוור ישיר בכל הקשור לשרות במסגרת חבילת השרות שרכש ו/או שירותים נוספים ואחרים שיהיו מעת לעת,לקוח המבקש שלא לקבל דיוור ישיר באשר לשירותים נוספים ואחרים יפנה באימייל  ל- Office@dcs.co.il או דרך הצ'ט באתר החברה .

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי התקנון , כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

בברכה

די.סי.אס מחשבים ותקשורת בע"מ

bottom of page